ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี