งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี