ประมวลภาพผลการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคำรับรองบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 12A02 บัณฑิตวิทยาลัย