โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)