โครงการบรรยาย เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคนิคทางสถิติสำหรับงานวิจัย หัวข้อ "การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ"

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ ห้อง 4A07 อาคารนวมินทรราชินี