โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ บริเวณหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย