คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Green Office ของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.