โครงการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่งบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี