การสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาการให้บริการและแนวทางการประหยัดพลังงานในบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 26-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน