การนำเสนอเพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

ณ ห้อง 4A04 และ 4A05 ชั้น 4 อาคารนวมินทรราชินี