โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สโมสรสัญญาบัตร (กองเรือยุทธการ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี