เรื่อง "การสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีมและจิตสำนึกการให้บริการ"

วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุม 12A02