fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

คลังภาพกิจกรรม

โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • สถานที่จัดงาน: สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  • วันที่จัดงาน: 11/01/2019
  • 747

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะบุคลากรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562   โดยได้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี