fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
22
Nov

การให้เงินทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

  • 22/11/2018
  • 11:04:05
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 797

       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ทำวิทยานิพนธ์ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

พร้อมหลักฐานและโครงร่างวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

https://www.parliament.go.th/

Attach File