fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
07
Feb

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

  • 07/02/2019
  • 11:45:02
  • ชิดชญา แซ่ลิ้ว
  • 1067

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ [แผน ก แบบ ก 2] (MMC)           รอบเช้า   จำนวน  15  คน

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS)

          - แผน ก แบบ ก 2                                                                                   รอบค่ำ   จำนวน  5  คน

          - แผน ข                                                                                                รอบค่ำ   จำนวน  5  คน

Attach File