fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
12
Jun

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (จำนวน 7 คน)

  • 12/06/2019
  • 10:47:35
  • Sansanee Emprakot
  • 635

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (จำนวน 7 คน)
ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี เวลา 08.30-16.30น. โทร. 0-2555-2411