fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
27
Feb

ประกาศการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3

  • 27/02/2020
  • 14:10:26
  • Sansanee Emprakot
  • 801

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3 จำนวน 8 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 101,987.84บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 3  รายชื่อตามเอกสาร (1) แนบท้ายประกาศ มารายงานตัวพร้อมนำเอกสารการสมัครฉบับจริงทั้งหมดมาส่งบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563  ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบก่อน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับทุนดังกล่าว

Attach File