fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ข่าวทั่วไป

image
31
Mar

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอยกเลิกการจัดโครงการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • 31/03/2020
  • 11:22:13
  • รุ่งนภา พันธุ์เอก
  • 729

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอยกเลิกการจัดโครงการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี และต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ หากมีกำหนดการจัดงานครั้งใหม่ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน