fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

image
21
Aug

การติดต่อขอรับเงินทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 6-7

  • 21/08/2020
  • 15:16:43
  • Sansanee Emprakot
  • 186

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบที่ 6 และ รอบที่ 7 ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี  ในวันที่  24-28 สิงหาคม  2563  เวลา 09.00 - 16.30 น.  โทร. 0-2555-2411

Attach File