fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ดาวน์โหลดใบคำร้อง

ลำดับ เรื่อง อัพเดท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2018-09-19 14:27:15 1342 TH ENG
2 บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-09-19 14:27:37 233 TH ENG
3 บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 2018-09-19 14:27:55 1482 TH ENG
4 บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 2018-12-18 16:17:13 794 TH ENG
5 บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ 2018-09-19 14:34:42 344 TH ENG
6 บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข 2018-09-19 14:34:58 438 TH ENG
7 บ.007 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาเพื่อลาศึกษา/ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน 2018-12-18 16:17:57 68 TH ENG
8 บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา 2018-09-19 14:35:31 108 TH ENG
9 บ.009 คำร้องขอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา 2018-12-18 16:18:14 405 TH ENG
10 บ.010 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์ 2018-12-18 16:18:37 426 TH ENG
11 บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2019-03-15 15:32:55 217 TH ENG
12 บ.012 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 2018-12-18 16:19:03 144 TH ENG
13 บ.013 คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2018-12-18 16:08:16 350 TH ENG
14 บ.014 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/สาขาวิชา/แขนงวิชา 2018-09-19 14:37:32 79 TH ENG
15 บ.015 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2018-09-19 14:37:47 46 TH ENG
16 บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ 2018-09-19 14:38:03 249 TH ENG
17 บ.017 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2018-09-18 10:41:08 125 TH ENG
18 บ.018 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2018-09-19 14:38:35 68 TH ENG
19 บ.019 คำร้องทั่วไป 2018-09-19 14:38:54 790 TH ENG
20 บ.020 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 2018-09-19 14:39:10 1170 TH ENG
21 บ.021 โครงการย่อ 2018-09-19 14:39:26 1392 TH ENG
22 บ.022 ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา 2018-09-19 14:39:43 295 TH ENG
23 บ.023 คำร้องเสนอผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมโดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 2018-09-19 14:40:04 306 TH
24 บ.024 คำร้องขอรายงานนักศึกษาเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศ 2019-02-21 10:01:08 27 TH
25 บ.025 คำร้องขอรายงานนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามาทำวิจัยใน มจพ. 2019-02-21 10:02:08 20 TH
26 หนังสือรับรองการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการ 2018-12-26 16:43:58 71 TH
27 031 2019-03-15 09:45:07 9 TH
28 032 2019-03-15 09:45:30 2 TH
29 033 2019-03-15 09:46:24 2 TH
30 034 2019-03-15 09:47:27 2 TH
31 040 2019-03-15 09:47:44 3 TH
32 บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (สำหรับ แผน ข) 2019-03-26 12:06:28 0 TH