การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2552

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
ระเบียบการรับสมัคร PDF
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง (เฉพาะสาขา DEE,MEE) PDF
  ** หมายเหตุ
 

 

สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา DEE,MEE ทางอินเทอร์เน็ต ให้ดำเนินการส่งเอกสารหนังสือรับรองจาก
     อาจารย์ที่ปรึกษาที่ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้วตามแบบฟอร์มที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำหนดมาด้วย โดยจัดส่งทาง
     E-mail : grad@kmutnb.ac.th หรือโทรสาร 02-587-4357 เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครต่อไป
 

จำนวนผู้เข้าชม free hit counter
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2417 โทรสาร 0-2587-4357
e-mail : grad@kmutnb.ac.th website : http://www.grad.kmutnb.ac.th