การจัดทำหลักสูตร
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง
ขั้นตอนการจัดส่งหลักสูตรให้ สกอ.
การเสนอเรื่องและติดตามเรื่องเข้าที่ประชุม
ขั้นตอนการปิดหลักสูตร