ระเบียบ/ประกาศ (การเงิน)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา พ.ศ. 2554
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา
ระเบียบ ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่ารักษาสิทธิในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ทุนและเงินรางวัล
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553
ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญา มหาบัณฑิต หลักสูตรแผน ข
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ระเบียบ ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคปกติ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
มติที่ประชุม เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2555
มติที่ประชุม เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 11/2556
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 4)
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาจาก Technological University of Dawei และ Technical High School of Dawei พ.ศ. 2559
ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
มติที่ประชุมเทียบเคียงการเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET)