ประมวลภาพกิจกรรม
การศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียวและการจัดการความรู้ วันที่ 27 เมษายน 2560
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 10 เมษายน 2560
เรื่อง "การสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีมและจิตสำนึกการให้บริการ" วันที่ 30-31 มีนาคม 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share วันที่ 28 มีนาคม 2560
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 มีนาคม 2560
พิธีวางพวงมาลารูปปั้น "ทวาปูชนียาจารย์" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการบรรยาย เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคนิคทางสถิติสำหรับงานวิจัย หัวข้อ "การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ" โดย รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การนำเสนอเพื่อคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 มกราคม 2560
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 มกราคม 2560
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร วันที่ 28 ตุลาคม 2559
โครงการบรรยาย เรื่อง การเรียนรู้วิธีการสืบค้นแหล่งสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการอ้างอิงงานวิจัย วันที่ 26 ตุลาคม 2559
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้า ฯ ถวายความอาลัยและถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 17 ตุลาคม 2559
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ. วันที่ 23 กันยายน 2559
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอบปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 กันยายน 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนกับนักศึกษาระดับปริญญาโท (สปป.ลาว)และอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันที่ 2 กันยายน 2559
โครงการทำบุญ บริจาคสิ่งของแก่เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา "บ้านเฟื่องฟ้า" วันที่ 30 สิงหาคม 2559
บรรยายพิเศษ เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558" และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 วันที่ 23 สิงหาคม 2559
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559
วันที่ 6 สิงหาคม 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2558/2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559
โครงการ 5 ส. บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปรับกระบวนงานภายในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน" วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มจพ." วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
KM Sharing Day 2016 for Green University วันที่ 24 มิถุนายน 2559
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ทำบุญครบรอบ 30 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
การบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในการทำงาน วันที่ 27 เมษายน 2559
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ วันที่ 21 เมษายน 2559
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 เมษายน 2559
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 มีนาคม 2559
จัดอบรมเครื่องมือเทคนิคทางสถิติสำหรับงานวิจัย "การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ (MMultivariate Analysis)" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
คัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 22 มกราคม 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 8 มกราคม 2559