คณะกรรมการบริหาร
1. รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
3. ผศ.ดร.จิระศักดิ์ วิตตะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
5. ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กรรมการ
6. ผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
กรรมการ
7. ผศ.ดร.สุนันฑา สดศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
8. ผศ.สุนีย์ วรรธนโกมล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.ทิวาพร คงสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.ธนากร รัตนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
กรรมการ
12. รศ.ดร.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
13. ผศ.ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ 3 ก.ย. 57-2 ก.ย. 59
14. รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
15. ผศ.ดร.ชยธัช เผือกสามัญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
16. ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
17. อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
18. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
19. ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร หัวหน้าภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
20. รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ 6 มิ.ย. 59-5 มิ.ย. 61
21. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ 11 มิ.ย. 59-10 มิ.ย. 61
22. ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ 3 มิ.ย. 58-2 มิ.ย. 60
23. ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร
และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
24. รศ.ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กรรมการ 6 มิ.ย. 59-3 ก.ย. 60
25. ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
26. ผศ.ดร.สุนาริน จันทะ หัวหน้าภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย. 60
27. ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ 11 มิ.ย. 59-10 มิ.ย. 61
28. ผศ.ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ 11 มิ.ย. 59-10 มิ.ย. 61
29 อาจารย์ ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
กรรมการ 4 ก.ย. 58-3 ก.ย.60
30. ผศ.ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 12 พ.ย. 57-28 ก.ย. 59
31. ผศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
และเลขานุการ
29 ก.ย. 57-28 ก.ย. 59
32. นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
33. นางสาวกาญจนา กลิ่นชวนชื่น นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559