ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี เวลา 9.00-16.00 น.
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา โดยสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม 2560
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
    รายชื่อผู้จองวันที่เข้าพบคลินิกให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง
    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
    บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 สามารถติดต่อรับบริการได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 โซน B โทร. 091-868-2357, 02-555-2428
    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
     รายชื่อผู้จองวันเข้าพบ Mr.Gary Sherriff ( gary.s@it.kmutnb.ac.th Please send your paper/work in Microsoft Word format to the above address and allow a minimum of 10 working days to edit.)
      นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับใหม่ ปี 2558 ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยหรือซื้อเล่มจริงได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยในราคาเล่มละ 50 บาท
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
     สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 6 เรื่อง "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี" ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดประกวด Thailand Energy Awards 2018 พพ. เปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม KM10.1AB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์
     มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม.
      ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยสายสนับสนุนวิชาการ
      ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ 22 สิงหาคม 2560)
      ประกาศ เรื่อง ขอระงับการยื่นขอรับทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ
      ด้วยเงินงบประมาณสำหรับจ่ายทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้อนุมัติจ่ายแก่นักศึกษาทุนเต็มจำนวนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งยุติการจ่ายทุนดังกล่าว สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับทุนที่ยังไม่ได้รับเงินให้มาขอรับเงินทุนได้ในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
      พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
      โครงการฝึกซ้อมใช้ถังดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสำรวจเส้นทางหนีไฟ
      โครงการ "ทบทวนและจัดทำแผนบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
      การสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาการให้บริการและแนวทางการประหยัดพลังงานในบัณฑิตวิทยาลัย