รับสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล หัวข้อ การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ (Multivariate Analysis) โดย รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ ลงชื่อเข้าร่วมฟังฟรีจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน)
    โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561- 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560

    รายชื่อผู้จองวันที่เข้าพบคลินิกให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง
    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
    บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 สามารถติดต่อรับบริการได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 โซน B โทร. 091-868-2357, 02-555-2428
    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
     รายชื่อผู้จองวันเข้าพบ Mr.Gary Sherriff ( gary.s@it.kmutnb.ac.th Please send your paper/work in Microsoft Word format to the above address and allow a minimum of 10 working days to edit.)
      นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับใหม่ ปี 2558 ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยหรือซื้อเล่มจริงได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยในราคาเล่มละ 50 บาท
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
      ประกาศ รับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
      ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยสายสนับสนุนวิชาการ
      ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ 22 สิงหาคม 2560)
      ประกาศ เรื่อง ขอระงับการยื่นขอรับทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ
      ด้วยเงินงบประมาณสำหรับจ่ายทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้อนุมัติจ่ายแก่นักศึกษาทุนเต็มจำนวนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งยุติการจ่ายทุนดังกล่าว สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับทุนที่ยังไม่ได้รับเงินให้มาขอรับเงินทุนได้ในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560
      พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
      โครงการฝึกซ้อมใช้ถังดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสำรวจเส้นทางหนีไฟ
      โครงการ "ทบทวนและจัดทำแผนบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"