บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมสมัครทุน วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สมัครเข้าร่วมฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
    อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ช่วง 2)
    ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช่วงที่ 2
    เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ช่วง 3)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
    เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ช่วง 2)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560

    รายชื่อผู้จองวันที่เข้าพบคลินิกให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง
     รายชื่อผู้จองวันเข้าพบ Mr.Gary Sherriff ( gary.s@it.kmutnb.ac.th Please send your paper/work in Microsoft Word format to the above address and allow a minimum of 10 working days to edit.)
      นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับใหม่ ปี 2558 ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยหรือซื้อเล่มจริงได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยในราคาเล่มละ 50 บาท
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
      ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
      นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 102 คน ขอให้ติดต่อรับเงินทุนฯ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-15.00 น. ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2411
      ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยสายสนับสนุนวิชาการ
      ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ 22 สิงหาคม 2560)
      ประกาศ เรื่อง ขอระงับการยื่นขอรับทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ
      โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560
      พิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
      โครงการฝึกซ้อมใช้ถังดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสำรวจเส้นทางหนีไฟ
      โครงการ "ทบทวนและจัดทำแผนบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"