ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 โซน A
    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
    ประกาศ ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยจะทำการปรับปรุงพื้นที่โซน A ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 90 วัน ในการนี้ ของดให้บริการในวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อทำการย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยังโซน B และตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สามารถติดต่อขอรับบริการได้ตามปกติที่โซน B
     แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
     รายชื่อผู้จองวันเข้าพบ Mr.Gary Sherriff ( gary.s@it.kmutnb.ac.th Please send your paper/work in Microsoft Word format to the above address and allow a minimum of 10 working days to edit.)
      นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับใหม่ ปี 2558 ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยหรือซื้อเล่มจริงได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยในราคาเล่มละ 50 บาท
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และจัดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5
     สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 6 เรื่อง "พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี" ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จัดประกวด Thailand Energy Awards 2018 พพ. เปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม KM10.1AB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์
     มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กทม.
      ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศ ณ 22 สิงหาคม 2560)
      ประกาศ เรื่อง ขอระงับการยื่นขอรับทุนเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ
      ด้วยเงินงบประมาณสำหรับจ่ายทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้อนุมัติจ่ายแก่นักศึกษาทุนเต็มจำนวนตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอแจ้งยุติการจ่ายทุนดังกล่าว สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับทุนที่ยังไม่ได้รับเงินให้มาขอรับเงินทุนได้ในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
      ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
      การสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาการให้บริการและแนวทางการประหยัดพลังงานในบัณฑิตวิทยาลัย
      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Green Office ของบัณฑิตวิทยาลัย
      โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา