ห้อง 12B04

ห้องสำหรับสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 12B04

ขนาด (ความจุ/คน) 1-30 คน

   

อัตราค่าบำรุง

ครึ่งวัน (บาท) เต็มวัน (บาท)

750 บาท 1,500 บาท

ครึ่งวัน : ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

เต็มวัน : ระหว่าง เวลา 9.00-16.00 น.

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การใช้และอัตราค่าบำรุงห้องประชุมและหรือห้องปฏิบัติการ)