ห้องประชุม/สัมมนา 12B06

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 12B06

ห้องประชุม/ สัมมนา/อบรม/เรียน/กิจกรรมต่าง ๆ

   

อัตราค่าบำรุง

(ขนาดความจุ/คน) ครึ่งวัน (บาท) เต็มวัน (บาท)

1-60 คน 1,250 บาท 2,500 บาท

61-100 คน 1,750 บาท 3,500 บาท

ครึ่งวัน : ภาคเช้า เวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

เต็มวัน : ระหว่าง เวลา 9.00-16.00 น.

(ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การใช้และอัตราค่าบำรุงห้องประชุมและหรือห้องปฏิบัติการ)