ดาวน์โหลดคำร้องใหม่ (เริ่มใช้วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
บ.001 คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
บ.002 คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
บ.003 คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
บ.004 คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  
บ.005 คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ  
บ.006 คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข  
บ.007 คำร้องขอหนังสือขยายเวลาเพื่อลาศึกษา/ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  
บ.008 คำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา  
บ.009 คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา  
บ.010 คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์  
บ.011 คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
บ.012 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
บ.013 คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
บ.014 คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/สาขาวิชา/แขนงวิชา  
บ.015 คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
บ.016 คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ  
บ.017 ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
บ.018 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  
บ.019 คำร้องทั่วไป  
บ.020 แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์  
บ.021 โครงการย่อ  
บ.022 ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา  
         
** ไฟล์ .pdf สามารถดาวน์โหลดแล้วเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อพิมพ์ภาษาไทย