ปฏิทินการศึกษา
กำหนดการสอบคัดเลือก ภาคการศึกษาที่ 2/2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 - สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 - สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 5 มกราคม 2561 - รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
        - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 8 มกราคม 2561 - เปิดภาคการศึกษา
Examination Schedule
15 November 2017 - Announcement of Applicant's Names, Time and Venue of the Examination
25 November 2017 - Specific Field Examination or Comprehensive Examination and English Proficiency Test
8 December 2017 - Announcement of Specific Field Examination Reseult
15-16 December 2017 - Interview
25 December 2017 - Announcement of the Prospective Students
5 January 2018 - Meet the Supervisor and Registration
      - Orientation
8 January 2018 - Semester Starting Date
 
รายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป (ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
ตอนที่ 1 Conversation 20 ข้อ
ตอนที่ 2 Paraphrasing 10 ข้อ
ตอนที่ 3 Error Detection 10 ข้อ
ตอนที่ 4 Grammar 25 ข้อ
ตอนที่ 5 Reading Comprehension 35 ข้อ