ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่ 2)

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่
9
พฤษภาคม 2560
-
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
วันที่
20
พฤษภาคม 2560
-
สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
วันที่
1
มิถุนายน 2560
-
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่
4-5
มิถุนายน 2560
-
สอบสัมภาษณ์
วันที่
14
มิถุนายน 2560
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่
23
มิถุนายน 2560
-
รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
Examination Schedule
9
May 2017
-
Announcement of applicant's names, time and venue of the Examination
20
May 2017
-
Specific Field Examination or Comprehensive Examination and English Proficiency Test
1
June 2017
-
Announcement of Specific Field Examination Reseult
4-5
June 2017
-
Interview
14
June 2017
-
Announcement of the Prospective Students
23
June 2017
-
Meet the supervisor and registration
4
August 2017
-
Orientation

 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบคัดเลือก
วันที่
13
มีนาคม 2560
-
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ
วันที่
25
มีนาคม 2560
-
สอบข้อเขียน สอบประเมินความสามารถ และสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
วันที่
7
เมษายน 2560
-
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
วันที่
9-10
เมษายน 2560
-
สอบสัมภาษณ์
วันที่
20
เมษายน 2560
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่
28
เมษายน 2560
-
รายงานตัวกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจบัตรลงทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
วันที่
4
สิงหาคม 2560
-
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
Examination Schedule
13
March 2017
-
Announcement of applicant's names, time and venue of the Examination
25
March 2017
-
Specific Field Examination or Comprehensive Examination and English Proficiency Test
7
April 2017
-
Announcement of Specific Field Examination Reseult
9-10
April 2017
-
Interview
20
April 2017
-
Announcement of the Prospective Students
28
April 2017
-
Meet the supervisor and registration
4
August 2017
-
Orientation

รายละเอียดเนื้อหาที่ออกสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

(ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

ตอนที่ 1 Conversation
20
ข้อ
ตอนที่ 2 Paraphrasing
10
ข้อ
ตอนที่ 3 Error Detection
10
ข้อ
ตอนที่ 4 Grammar
25
ข้อ
ตอนที่ 5 Reading Comprehension
35
ข้อ