:: หลักสูตรปริญญาเอกปี พ.ศ. 2554 ::
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล DME

ปรับปรุง พ.ศ. 2542

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ) I-DME ใหม่ พ.ศ. 2549
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า DEE ปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต I-DPE ใหม่ พ.ศ. 2550
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี DChE ใหม่ พ.ศ. 2549
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา DCE ใหม่ พ.ศ. 2552
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ DIE ปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ DPTE ใหม่ พ.ศ. 2553
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา DTCT ใหม่ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา DCEE ใหม่ พ.ศ. 2554
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา DTE ใหม่ พ.ศ. 2549
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา DPRD ใหม่ พ.ศ. 2549
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา DVTM ใหม่ พ.ศ. 2551
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา DET ใหม่ พ.ศ. 2549
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา
DICT ใหม่ พ.ศ. 2554
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม DIC ใหม่ พ.ศ. 2548
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ DAST ใหม่ พ.ศ. 2550
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ DCS ใหม่ พ.ศ. 2554
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ DBIT ใหม่ พ.ศ. 2554
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) I-DIT ใหม่ พ.ศ. 2546
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ DITT ใหม่ พ.ศ. 2546
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์
X-DBR ใหม่ พ.ศ. 2550
ปรับปรุง พ.ศ. 2553
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ DIOP ใหม่ พ.ศ. 2551
ปรับปรุง พ.ศ. 2554