:: หลักสูตรปริญญาโทปีการศึกษา 2554 ::
 
คณวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล MME ปรับปรุง พ.ศ. 2547
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ MAE ปรับปรุง พ.ศ. 2550
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MEE ปรับปรุง พ.ศ. 2547
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต MPE ปรับปรุง พ.ศ. 2547
ปรับปรุง พ.ศ. 2553
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี MChE ปรับปรุง พ.ศ. 2547
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา MCE ปรับปรุง พ.ศ. 2549
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง X-MCM ใหม่ พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ MIE ปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม X-MIE ปรับปรุง พ.ศ. 2548
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ MPTE ใหม่ พ.ศ. 2544
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ MAuE ใหม่ พ.ศ. 2554
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา MTCT ใหม่ พ.ศ. 2542
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาโยธา MTC ปรับปรุง พ.ศ. 2546
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MTE ปรับปรุง พ.ศ. 2545
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล MTM ปรับปรุง พ.ศ. 2544
ปรับปรุง พ.ศ. 2552
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา TEM ปรับปรุง พ.ศ. 2534
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา MET ปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม MBA ใหม่ พ.ศ. 2551
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง MCET ใหม่ พ.ศ. 2551
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม METM ใหม่ พ.ศ. 2553
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน MAET ใหม่ พ.ศ. 2554
     
   
หน้าถัดไป >>