:: หลักสูตรปริญญาโทปี พ.ศ. 2555 ::
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล MME ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ MAE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MEE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต MPE ปรับปรุง พ.ศ. 2553 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี MChE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา MCE ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง X-MCM ปรับปรุง พ.ศ. 2552 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ MIE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม X-MIE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ MPTE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ MAuE ใหม่ พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ MTCT ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MTE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล MTM ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา TEM ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา MET ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม MBA ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคานิกส์ MTT ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง MCET ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม METM ใหม่ พ.ศ. 2553 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ และพลังงาน MAET ใหม่ พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม MIC ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ MMA ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ MAST ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ MCS ปรับปรุง พ.ศ. 2553 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ MMI ปรับปรุง พ.ศ. 2553 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ MBIT ปรับปรุง พ.ศ. 2553 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม MENV ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
     
   
หน้าถัดไป >>