:: หลักสูตรปริญญาเอกปีการศึกษา 2556 ::
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล DME ใหม่ พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า DEE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) DPE ปรับปรุง พ.ศ. 2555
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี DChE ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา DCE ใหม่ พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ DIE ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ DPTE ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แนะนำหลักสูตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา DTCT ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา DCEE ใหม่ พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา DTE ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา DPRD ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา DVTM ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา DET ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
DICT ใหม่ พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม DIC ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
DMA ใหม่ พ.ศ. 2555
แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ DAST ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ DCS ใหม่ พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ DBIT ใหม่ พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) I-DIT ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ DITT ปรับปรุง พ.ศ. 2555 แนะนำหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ X-DBR ปรับปรุง พ.ศ. 2553 แนะนำหลักสูตร
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ DIOP ปรับปรุง พ.ศ. 2554 แนะนำหลักสูตร