คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
  ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
    รองประธานกรรมการ