คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม
  ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
    กรรมการ