คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
  ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    กรรมการ