คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
     
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม
  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
    ผู้ช่วยเลขานุการ