คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
  ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    กรรมการ