คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
     
  ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรศักดิ์ เสรีกุล
  ตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
    กรรมการ