คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
     
  ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี
  ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    กรรมการ