คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
     
  ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยุ่ผ่อง
  ตำแหน่ง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
    กรรมการ