คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
     
  ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
    กรรมการ