คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
  ตำแหน่ง อธิการบดี
    ประธานกรรมการ