คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    กรรมการ