คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
     
  ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
    ผู้ช่วยเลขานุการ