คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
     
  ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
  ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
    กรรมการ