คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
  ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    กรรมการ