คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
       
  ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง
  ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ