fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

บริการการศึกษา

ระเบียบ/ประกาศ (การเงิน)

ระเบียบ/ประกาศ (การเงิน)

ลำดับ เรื่อง ประเภท จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร
1 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
อัพเดท: 2018-03-26 12:44:40
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 167 TH
2 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
อัพเดท: 2018-03-26 12:45:19
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 66 TH
3 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 12:46:01
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 64 TH
4 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
อัพเดท: 2018-03-26 12:46:37
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 49 TH
5 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 12:47:10
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 110 TH
6 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา พ.ศ. 2554
อัพเดท: 2018-03-26 12:47:43
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14 TH
7 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
อัพเดท: 2018-03-26 12:48:24
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 39 TH
8 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
อัพเดท: 2018-03-26 12:48:57
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30 TH
9 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 12:49:33
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 23 TH
10 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
อัพเดท: 2018-03-26 12:50:06
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18 TH
11 ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
อัพเดท: 2018-03-26 12:50:39
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55 TH
12 ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าพัฒนาวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รูปแบบสหกิจศึกษา
อัพเดท: 2018-03-26 12:51:11
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20 TH
13 ระเบียบ ว่าด้วย อัตราการเรียกเก็บเงินค่ารักษาสิทธิในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 12:51:44
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 51 TH
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
อัพเดท: 2018-03-26 12:54:38
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 148 TH
15 ระเบียบ การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
อัพเดท: 2018-12-17 18:28:03
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 41 TH
16 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2553
อัพเดท: 2018-03-26 12:52:59
ทุนและเงินรางวัล 7 TH
17 ระเบียบ ว่าด้วย การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
อัพเดท: 2018-03-26 12:53:34
ทุนและเงินรางวัล 14 TH
18 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
อัพเดท: 2018-03-26 12:54:04
ทุนและเงินรางวัล 19 TH
19 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
อัพเดท: 2018-03-26 15:16:33
ทุนและเงินรางวัล 11 TH
20 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อัพเดท: 2018-03-26 15:17:13
ทุนและเงินรางวัล 18 TH
21 ระเบียบ ว่าด้วยการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 15:17:51
ทุนและเงินรางวัล 34 TH
22 ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
อัพเดท: 2018-12-21 15:42:29
ทุนและเงินรางวัล 7 TH
23 ประกาศ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อัพเดท: 2019-02-20 17:49:00
ทุนและเงินรางวัล 11 TH
24 ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
อัพเดท: 2018-03-26 15:19:30
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคปกติ 47 TH
25 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา
อัพเดท: 2018-03-26 15:20:09
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคปกติ 179 TH
26 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาจาก Technological University of Dawei และ Technical High School of Dawei
อัพเดท: 2018-03-26 15:24:11
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 8 TH
27 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
อัพเดท: 2018-03-26 15:25:29
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 88 TH
28 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ฉบับที่ 2
อัพเดท: 2018-03-26 15:26:11
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 47 TH
29 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 4)
อัพเดท: 2018-03-26 15:26:59
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 39 TH
30 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ สำหรับโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว และ GIZ Laos
อัพเดท: 2018-03-26 15:27:35
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 11 TH
31 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้ สำหรับโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในความร่วมมือทางวิชาการกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว และ GIZ Laos (ฉบับที่ 2)
อัพเดท: 2018-03-26 15:28:16
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 5 TH
32 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ สำหรับโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับต้น แผน ข) สำหรับศูนย์การเรียนการสอนที่เปิดสอนในเขตกรุงเทพมหานคร
อัพเดท: 2018-03-26 15:28:51
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 18 TH
33 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
อัพเดท: 2018-03-26 15:29:51
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 27 TH
34 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
อัพเดท: 2018-03-26 15:38:57
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 22 TH
35 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือเฉพาะกิจกับภาครัฐและเอกชน
อัพเดท: 2018-03-26 15:39:31
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 23 TH
36 มติที่ประชุม เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 9/2555
อัพเดท: 2018-03-26 15:40:06
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 22 TH
37 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
อัพเดท: 2018-03-26 15:41:17
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 41 TH
38 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2)
อัพเดท: 2018-03-26 15:41:52
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 38 TH
39 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3)
อัพเดท: 2018-03-26 15:42:21
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 48 TH
40 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 4)
อัพเดท: 2018-03-26 15:42:55
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 34 TH
41 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินรายได้สำหรับหลักสูตรภาคพิเศษ ฉบับที่ 5
อัพเดท: 2018-11-22 11:35:54
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายภาคพิเศษ 34 TH
42 มติที่ประชุม เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 11/2556
อัพเดท: 2018-03-26 15:40:45
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 23 TH
43 ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาจาก Technological University of Dawei และ Technical High School of Dawei พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 15:43:52
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 14 TH
44 ระเบียบ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครและเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อัพเดท: 2018-03-26 15:44:26
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 11 TH
45 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2556
อัพเดท: 2018-03-26 15:44:57
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 38 TH
46 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
อัพเดท: 2018-03-26 15:45:28
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 33 TH
47 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินอุดหนุนการศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
อัพเดท: 2018-03-26 15:46:07
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 62 TH
48 มติที่ประชุมเทียบเคียงการเงินอุดหนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (S-MWET)
อัพเดท: 2018-03-26 15:46:43
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 11 TH
49 ขอเทียบเคียงการเก็บเงินอุดหนุนของ S-MAPDIS คณะสถาปัตยกรรมกับ IT
อัพเดท: 2018-11-22 11:46:54
การเก็บเงินอุดหนุนการศึกษา 4 TH